Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zorgstructuur

Ieder kind is welkom

Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht.

Passend Onderwijs– elk kind onderwijs dat het nodig heeft

We volgen de vorderingen van de kinderen in een cyclisch proces, verdeeld over vier periodes per jaar. Hiermee stellen we groepsplannen op, zodat we de onderwijsbehoeften van elk kind kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat hij nodig heeft. We bespreken regelmatig de resultaten, binnen het team en met de ouders.

Doelgericht werken en toetsen

We gebruiken de methode onafhankelijke toetsen van CITO voor rekenen/wiskunde, spelling, leesvaardigheid en woordenschat. Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af. Veel vaker wordt er getoetst met methode afhankelijke toetsen. Die geven de leerkracht een beeld of de doelen zijn behaald die in de voorgaande periode zijn gesteld. Op sociaal emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van de methode ZIEN, zodat we ook daarvan een goed beeld krijgen. De eindtoets nemen we af met Route 8.

Elk kind in zicht

We werken met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daarin staan alle gegevens van de kinderen, hun toetsresultaten, gesprekken met ouders en gegevens die invloed kunnen hebben op het functioneren van het kind, zoals gezondheid en belangrijke gebeurtenissen. Via het ouderportaal kunnen de ouders een deel van die gegevens bekijken en controleren.

Voorschoolse peutergroep ‘Dribbel’

In ons schoolgebouw is een voorschoolse peutergroep gehuisvest. Dit is een, door de gemeente gesubsidieerde, nieuwe groep die professionele peuteropvang verzorgt aan kinderen vanaf 2,5 jaar. Peuters worden hier voorbereid op de kleuterklas en maken kennis met uitdagende materialen en activiteiten. Er is een intensieve samenwerking tussen de begeleiders van de peuters en de leerkrachten van de kleuterklas. De thema’s sluiten aan en er zijn gezamenlijke activiteiten. Vanuit deze samenwerking ontstaat een duidelijke doorgaande lijn in het onderwijs, waarvan deze jonge kinderen profiteren.