Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bestuur

Veelzijdig, verantwoordelijk, verbonden

Viviani is de overkoepelende organisatie voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Emmen. Ook onze school is hierbij aangesloten. Alle Vivianischolen werken  vanuit een christelijke grondhouding en gaan voor het beste voor de leerling. Ze benutten alle mogelijkheden om talenten van kinderen te ontwikkelen door het inzetten van moderne leer- en hulpmiddelen en het aanbieden van een aanvullend onderwijsaanbod. In de eigen omgeving werken de aangesloten scholen zoveel mogelijk samen met andere scholen, peuterwerk en andere organisaties om een passend aanbod van dag- en opvangactiviteiten te organiseren.

Bestuurlijke organisatie

Het college van bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht oefent toezicht hierop uit. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen, ieder met specifieke deskundigheden.

Onder leiding van het bestuur ontwikkelen beleidsmedewerkers op het bestuursbureau het stichtingsbeleid voor de aandachtsgebieden personeel, onderwijs, financiën, huisvesting/facilitair en zorgplicht. Ook het secretariaat, de zorgmedewerkers en de stafdienst ICT zijn gehuisvest in het bestuursbureau. De directeuren van de scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het stichtingsbeleid op de scholen. Zij vergaderen regelmatig op het bestuursbureau om met het bestuur afspraken te maken over uitvoering en ontwikkeling van beleid.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel kunnen invloed uitoefenen op het beleid van Viviani en de scholen via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Alle beleidszaken en informatie die voor een meerderheid van de scholen van toepassing is, komen daar aan de orde. De GMR heeft tien leden, vijf personeelsleden en vijf ouderleden. De bevoegdheden zijn geregeld in een reglement en een statuut. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die beleid en informatie van de eigen school bespreekt.

Meer informatie over Viviani

Ga naar de website van Viviani voor meer informatie over onze bovenschools bestuur.